ත්‍රිපිටක ධර්මය
Kahagala senananda himi

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – ත්‍රිපිටක ධර්මය i පත්‍රය- ඉලක්ක බහුවරණ අභ්‍යාස 1-

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාය ‍සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් සකස් කළ ඉලක්ක බහුවරණ අභ්‍යාස 20 ක් මෙහි ඇතුළත්. විභාගයේ දී මෙවන් ප්‍රශ්න 40 ක් සඳහා

Read More »
ත්‍රිපිටක ධර්මය
උඩුහාවර මහින්ද හිමි

කෙටි පිළිතුරු ලියන්න.

මෙහි සඳහන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව ඔබට දැකගත හැකිය

Read More »
%d bloggers like this: