දෙමළ
Millaththawe wimalakiththi himi

கால வேறுபாடு – කාල භේදය

භාෂා ව්‍යාකරණයේදී අපට හමුවන වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස කාලභේදය හැදින්විය හැකිය. වර්තමාන, අතීත අනාගත යන කාල තුනට අදාල ක්‍රියා ප්‍රත්‍ය හා ක්‍රියා පද වරනැගීම හා භාවිතය

Read More »
දෙමළ
Millaththawe wimalakiththi himi

දෙමළ උච්චාරණය

දෙමළ භාෂාවේ උච්චාරණ විධි මෙම පාඩම තුළින් හැදෑරිය හැක. පාඩම් ඇතුළත් PDF පිටපත පහත යොමුවෙන් ලබාගත හැක.

Read More »
%d bloggers like this: