සිංහල
දික්කුඹුරේ සද්ධානන්ද හිමි

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස – සිංහල-

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා ඉලක්ක අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස මෙහි ඇතුලත් වේ. නිවැරදි පිළිතුරු සැපයීමෙන් ඔබට වඩාත් පහසුවෙන් විභාගය සඳහා සූදානම් විය හැක.

Read More »
සිංහල
මිරහලේ උදිත හිමි

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – සිංහල i පත්‍රය – ii කොටස අනුමාන අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයේ  සිංහල විෂය I පත්‍රයේ ii ක‍ොටසෙහි කෙටි පිළිතුරු අපේක්‍ෂිත ප්‍රශ්න 10 සඳහා වන අභ්‍යාසයකි. නිවැරදි පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කරන්න. ඔබේ පිළිතුර හා

Read More »
සිංහල
දික්කුඹුරේ සද්ධානන්ද හිමි

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග – සිංහල i පත්‍රය – බහුවරණ අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා ඉලක්කගත බහු වරණ අභ්‍යාස කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ. ඔබගේ පුණරීක්‍ෂණ සඳහා අත්වැලක් වන මෙම අභ්‍යාස On line සම්පූර්ණ කළ හැකි අයුරින් සකසා

Read More »
%d bloggers like this: