මූලික පිරි‍වෙන් අවසාන විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර (pass papers) PDF පිටපත් ලෙස ලබා ගන්නවිෂයයන්

පාලි


සංස්කෘත

සිංහල

ත්‍රිපිටක ධර්මය

ඉංග්‍රීසි

ගණිතය

ඉතිහාසය

සමාජ විද්‍යාව

භූගෝල විද්‍යාව

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව

සාමාන්‍ය විද්‍යාව

දෙමළ

විභාග වර්ෂය

2018

නව නිර්දේශ

විභාග වර්ෂය

2019 

නව නිර්දේශ

පසුගිය වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර මෙතැනින් ලබා ගන්න.

ඔබට ප්‍රශ්නපත්‍ර අවශ්‍ය පන්තියට අදාල ටැබය මත Click කරන්න.
  • 1 වසර
  • 2 වසර
  • 3 වසර
  • 4 වසර
  • 5 වසර

විභාගය


2017 මධ්‍ය වාර

2019 මධ්‍ය වාර

සංස්කෘත

සිංහල

ත්‍රිපිටක ධර්මයපාලි

ඉංග්‍රීසි

ගණිතය

දෙමළ

විභාගය


2017 මධ්‍ය වාර

2019 මධ්‍ය වාර

සංස්කෘත

සිංහල

ත්‍රිපිටක ධර්මයපාලි

ඉංග්‍රීසි

ගණිතය

දෙමළ

විභාගය


2017 මධ්‍ය වාර

2019 මධ්‍ය වාරසංස්කෘත


සිංහල


ත්‍රිපිටක ධර්මය
පාලි

ඉංග්‍රීසි

ගණිතය

දෙමළ

ඉතිහාසය

භූගෝල 

i

ii

සමාජ විද්‍යාව

සෞඛ්‍ය විදසාමාන්‍ය

විභාගය


2017 මධ්‍ය වාර

2019 මධ්‍ය වාර

සංස්කෘත

සිංහල

ත්‍රිපිටක ධර්මයපාලි

ඉංග්‍රීසි

ගණිතය

දෙමළ

ඉතිහාසය

භූගෝල 

සමාජ විද්‍යාව

සෞඛ්‍ය විද

i

ii

සාමාන්‍ය

විභාගය


2017 මධ්‍ය වාර

2017 මධ්‍ය වාර

2019 මධ්‍ය වාර

2019 මධ්‍ය වාර

සංස්කෘත

i

ii

සිංහල

i

ii

i

ii

ත්‍රිපිටක ධර්මය


i


ii


i


ii

පාලි

i

ii

i

ii

ඉංග්‍රීසි

ගණිතය

i

ii

දෙමළ

ඉතිහාසය

භූගෝල 

i

ii

සමාජ විද්‍යාව

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව

i

ii

සාමාන්‍ය විද්‍යාව

i

ii

%d bloggers like this: