පාලි
Madakalapuwe ghanananda himi

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස – පාලි භාෂාව – 02

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් සකස් කළ බහුවරණ අභ්‍යාසයකි. විෂය දැනුම වර්ධනය සඳහා කළ පුණරීක්‍ෂණ අභ්‍යාසයක් බැවන් නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්නට උත්සාහ

Read More »
පාලි
මාගධී භාෂා පාලි

මාගධී – පාලි භාෂා පාඩම් අතුවැල 14

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රචාරය වන මාගධී — පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල අපි මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙම වීඩියෝ පට අප වෙබ් අඩවියෙහි පළකිරීම

Read More »
පාලි
මාගධී භාෂා පාලි

මාගධී – පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල 13

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රචාරය වන මාගධී — පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල අපි මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙම වීඩියෝ පට අප වෙබ් අඩවියෙහි පළකිරීම

Read More »
පාලි
මාගධී භාෂා පාලි

මාගධී – පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල. 12

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රචාරය වන මාගධී — පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල අපි මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙම වීඩියෝ පට අප වෙබ් අඩවියෙහි පළකිරීම

Read More »
පාලි
මාගධී භාෂා පාලි

මාගධී – පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල – 11

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රචාරය වන මාගධී — පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල අපි මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙම වීඩියෝ පට අප වෙබ් අඩවියෙහි පළකිරීම

Read More »
පාලි
මාගධී භාෂා පාලි

මාගධී – පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල 10

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රචාරය වන මාගධී — පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල අපි මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙම වීඩියෝ පට අප වෙබ් අඩවියෙහි පළකිරීම

Read More »
පාලි
මාගධී භාෂා පාලි

මාගධී පාලි භාෂා අත්වැල – පාඩම 9

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රචාරය වන මාගධී — පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල අපි මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙම වීඩියෝ පට අප වෙබ් අඩවියෙහි පළකිරීම

Read More »
පාලි
මාගධී භාෂා පාලි

මාගධී – පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල 8

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රචාරය වන මාගධී — පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල අපි මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙම වීඩියෝ පට අප වෙබ් අඩවියෙහි පළකිරීම

Read More »
පාලි
Madakalapuwe ghanananda himi

පාලි – අභ්‍යාස (පිරිවෙන් 5 වසර පෙළ පොත ඇසුරිණි)

මෙම අභ්‍යාස වලට On line පිළිතුරු සැපයිය හැකිය. ඒ ඒ ප්‍රශ්න වලට ලබා දෙන පිළිතුරු වල නිවැරදි බව හා ඔබ ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය පිළිබඳව ඔබට

Read More »
පාලි
මාගධී භාෂා පාලි

මාගධී – පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල – 7 පාඩම

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රචාරය වන මාගධී — පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල අපි මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙම වීඩියෝ පට අප වෙබ් අඩවියෙහි පළකිරීම

Read More »
පාලි
මාගධී භාෂා පාලි

මාගධී – පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල – 6 පාඩම

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රචාරය වන මාගධී — පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල අපි මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙම වීඩියෝ පට අප වෙබ් අඩවියෙහි පළකිරීම

Read More »
පාලි
මාගධී භාෂා පාලි

මාගධී- පාලි භාෂා පාඩම් මාලාව 4 පාඩම

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රචාරය වන මාගධී — පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල අපි මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙම වීඩියෝ පට අප වෙබ් අඩවියෙහි පළකිරීම

Read More »
පාලි
මාගධී භාෂා පාලි

මාගධී- පාලි භාෂා පාඩම් මාලාව

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රචාරය වන මාගධී — පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල අපි මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙම වීඩියෝ පට අප වෙබ් අඩවියෙහි පළකිරීම

Read More »
පාලි
Madakalapuwe ghanananda himi

පාලි භාෂා පැවරුම්

5 වසර සිසුන් සඳහා වන පැවරුම් අභ්‍යාස 3 වන පාඩම ඇසුරු කරගනිමින් මෙම පාඩම අභ්‍යාස සම්පූර්ණ කරන්න.පාඩම අධ්‍යයනය කරන්න.

Read More »
Uncategorized
මාගධී භාෂා පාලි

මාගධී – පාලි භාෂා අත්වැල

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රචාරය වන මාගධී – පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල අපි මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙම වීඩියෝ පට අප වෙබ් අඩවියෙහි පළකිරීම

Read More »
Uncategorized
මාගධී භාෂා පාලි

මාගධී – පාලිභාෂා පාඩම් අත්වැල

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රචාරය වන මාගධී – පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල අපි මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙම වීඩියෝ පට අප වෙබ් අඩවියෙහි පළකිරීම

Read More »
පාලි
මාගධී භාෂා පාලි

මාගධී – පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රචාරය වන මාගධී – පාලි භාෂා පාඩම් අත්වැල අපි මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙම වීඩියෝ පට අප වෙබ් අඩවියෙහි පළකිරීම

Read More »
%d bloggers like this: