ආයුබෝවන්... නමෝ බුද්ධාය....

අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් සමූහය

Previous
Next

අලුතින් එක් වූ පාඩම් හා අභ්‍යාස

අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් සමූහයේ ලියාපදිංචිය සඳහා

අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් වල පරිවෙනාචාර්යයවරුන් වශයෙන් සේවය කරන ඔබ මෙම සමූහයේ ලියාපදිංචි වන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි. මෙහි ලියාපදිංචි වීම

Read More »

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමට පියවර ගනිමින් ඒ සඳහා පාසල් හා අනෙකුත් අධ්‍යයන ආයතන සූදානම් කිරීමට අදාලව වන චක්‍රලේඛය

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමට පියවර ගනිමින් ඒ සඳහා පාසල් හා අනෙකුත් අධ්‍යයන ආයතන සූදානම් කිරීමට අදාලව වන චක්‍රලේඛය අධ්‍යාපන

Read More »

අම්පාර පිරිවෙන් වෙබ් අඩවිය සමග සම්බන්ධවන ඔබට

අපේ වෙබ් අවකාශය හඳුනාගන්න. මේ පියවර එක්ක. අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් ගුරුවරයෙක් නම්ඔබ එකතුවෙලා මේ වෙබ් එකට පාඩම් එකතු කරන්න.

Read More »

2020 ක්‍රියාකාකරම් සැලැස්ම

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ඒකකයේ නියාමනයෙන් යුතුව අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන් කේන්ද්‍රකර ගනිමින් සිදු කරනු ලබන වාර්ෂික වැඩසටහන පිළිබඳ ක්‍රියාකාරකම්

Read More »

විෂය පෝෂණ වැඩසටහන…

අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් සිසුන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග විෂය පෝෂණ සම්මන්ත්‍රණ මලාවේ ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය දෙමල විෂය- මහඔය

Read More »

පරිවෙනාචාර්යවරුන් බලාත්මක කිරීමේ වැඩසටහන….

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාඛාවේ මෙහෙය වීමෙන් මා පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, අම්පාර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ දායත්වයෙන් අම්පාර, මඩකලපුව, ත්‍රිකුණාමල

Read More »
%d bloggers like this: