ආයුබෝවන්... නමෝ බුද්ධාය....

අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් සමූහය

Previous
Next

අලුතින් එක් වූ පාඩම් හා අභ්‍යාස

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමට පියවර ගනිමින් ඒ සඳහා පාසල් හා අනෙකුත් අධ්‍යයන ආයතන සූදානම් කිරීමට අදාලව වන චක්‍රලේඛය

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමට පියවර ගනිමින් ඒ සඳහා පාසල් හා අනෙකුත් අධ්‍යයන ආයතන සූදානම් කිරීමට අදාලව වන චක්‍රලේඛය අධ්‍යාපන

Read More »

අම්පාර පිරිවෙන් වෙබ් අඩවිය සමග සම්බන්ධවන ඔබට

අපේ වෙබ් අවකාශය හඳුනාගන්න. මේ පියවර එක්ක. අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් ගුරුවරයෙක් නම්ඔබ එකතුවෙලා මේ වෙබ් එකට පාඩම් එකතු කරන්න.

Read More »

2020 ක්‍රියාකාකරම් සැලැස්ම

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ඒකකයේ නියාමනයෙන් යුතුව අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන් කේන්ද්‍රකර ගනිමින් සිදු කරනු ලබන වාර්ෂික වැඩසටහන පිළිබඳ ක්‍රියාකාරකම්

Read More »

විෂය පෝෂණ වැඩසටහන…

අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් සිසුන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග විෂය පෝෂණ සම්මන්ත්‍රණ මලාවේ ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය දෙමල විෂය- මහඔය

Read More »

පරිවෙනාචාර්යවරුන් බලාත්මක කිරීමේ වැඩසටහන….

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාඛාවේ මෙහෙය වීමෙන් මා පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, අම්පාර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ දායත්වයෙන් අම්පාර, මඩකලපුව, ත්‍රිකුණාමල

Read More »
%d bloggers like this: