ඵලදායිතා අයදුම් පත් පුරවන්නෙ මෙහෙමයි…

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය, ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරගවාලිය සඳහා අයැදුම් පත් කැඳවා තිබෙනවා. මේ සඳහා පාසල් අංශය නියෝජනය කරමින් පිරිවෙන් සඳහා වන වෙනස්ම ඇගයීම් ක්‍රමවේදයක් මගින් පිරිවෙන් ප්‍රමිතිගත කිරීමයි ආයතනය අදහස් කරන්නෙ. ඒ අනුව සියළු පිරිවෙන් මෙම තගාවලිය සඳහා අයැදුම් කරන ලෙස පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාඛාව මගින් අවධාරණයෙ කෙරනවා. එම තරගාවලිය සඳහා අවශ්‍ය අයැදුම් පත හා එය සම්පූ්ණ කිරීම පිළිබව උපදෙස් මෙහි පෙර ලිපියක් මගින් පළකෙරුණා.
මෙහි දැක්වෙන්නේ MSWord ආකෘතියේ අයැදුම්පතක් එය Download කරගැනීමෙන් පහසුවෙන් සම්පූර්ණ කරගත හැකි වෙනවා. පහත යොමු වලින් එම අයැදුම්පත් හා උපදෙස් ලබාගතහැකියි.

සම්පූර්ණ අයැදුම් පත  

අයැදුම්පත ට එකතුකළ යුතු ඇමිණුම්
ආයතන තරගාවලිය සඳහා ලියාපදිංචිය
කලාප කාර්යාල මගින් අනුමත කරවාගැනීම
අයැදුම්පත පිරවීම සඳහා උපදෙස්

අයදුම්පත පිරවීම සඳහා වන උපදෙස් PDF යොමුව

ඵලදායිතාව

ඵලදායිතා අයදුම්පත පිරවීම සඳහා වන උපදෙස් පහත වීඩියෝ මගින් අදියර වශයෙන් ලබා ගත හැකියි.

ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිය – 2020 සඳහා අයදුම් කරන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම

2020 - ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිය සඳහා අයදුම් කරන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම|| Piriven
Watch this video on YouTube.

2020 – ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලියේ ලකුණු ලබා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කිරීම

2020 - ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිය සඳහා ලකුණු ලබා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කිරීම || Piriven
Watch this video on YouTube.
2020 – ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලියේ ලකුණු ලබා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කිරීම

නායකත්වය මිනුම් දර්ශකය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම

2020 - ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිය (නායකත්ව) || Piriven
Watch this video on YouTube.

භෞතික පරිසරය සහ සම්පත් කළමණාකරණය කිරීම මිනුම් දර්ශකය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම

2020 - ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිය (භෞතික පරිසරය සහ සම්පත් කළමණාකරණය) || Piriven Maths
Watch this video on YouTube.

විධිමත් විෂයය මාලාව සහ විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් කළමනාකරණය මිනුම් දර්ශකය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම

2020 - ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිය (විධිමත් විෂයය මාලාව සහ විෂයය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම්) || Piriven
Watch this video on YouTube.

ඵලදායිතා සංකල්ප පිළිබඳ දැනුවත් බව සහ භාවිතය මිනුම් දර්ශකය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම

2020 - ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිය (ඵලදායිතා සංකල්ප පිළිබඳ දැනුවත් බව සහ භාවිතය) || Piriven
Watch this video on YouTube.

නිර්මාණශිලිත්වය දිරිගැන්වීම සහ නව්‍යකරණය මිනුම් දර්ශකය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම

2020 - ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිය (නිර්මාණශිලිත්වය දිරිගැන්වීම සහ නව්‍යකරණය) || Piriven
Watch this video on YouTube.

පිරිවෙන් ප්‍රජාවගේ සුබ සාධනය මිනුම් දර්ශකය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම

2020 - ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිය (පිරිවෙන් ප්‍රජාවගේ සුබ සාධනය) || Piriven
Watch this video on YouTube.

පිරිවෙන සහ ප්‍රජාව අතර සබඳතාව වැඩි දියුණුව මිනුම් දර්ශකය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම

|2020 - ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිය (පිරිවෙන සහ ප්‍රජාව අතර සබඳතාව වැඩි දියුණුව) | Piriven
Watch this video on YouTube.

ඵලදායිතා ප්‍රතිඵල මිනුම් දර්ශකය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම

2020 - ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිය (ඵලදායිතා ප්‍රතිඵල) || Piriven
Watch this video on YouTube.
කහගල චන්දාලෝක හිමි
Latest posts by කහගල චන්දාලෝක හිමි (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: