මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය පෙබරවාරි 6 වෙනිදා ………..

2020 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය 2021.02.06  වෙනි දින සිට ආරම්භ වන බව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. ඒ අනුව එම විභාගයට අදාල කාලසටහන නිකුත් කර ඇති අතර විභාගය පෙබරවාරි 14 වන දින දක්වා පැවැත්වෙන බව සඳහන්.

1_1610531877665

කාලසටහන PDF පිටපත මෙතැනින් ලබාගන්න.

කහගල චන්දාලෝක හිමි
Latest posts by කහගල චන්දාලෝක හිමි (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: