ජුලි 06 සිට ඇරෙන පාසැල් පැවැත්වෙන්නේ මෙහෙමයි

ජුලි 06 වන දින සිට ආරම්භ කෙරෙන පාසල් පැවැත්වෙන කාලසීමාව සංශෝධනය කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව පාසල් පැවැත්වෙන කාල වේලාවන් පහත පරිදි වන බවයි සඳහන් වන්නේ

03 ශ්‍රේණිය සහ 04 ශ්‍රේණිය – පෙරවරු 7:30 සිට පෙරවරු 11:30 දක්වා

05 ශ්‍රේණිය – පෙරවරු 07:30 සිට පස්වරු 12:00
06 / 07 / 08 / 09 ශ්‍රේණි – පෙරවරු 07:30 සිට පස්වරු 01:30 දක්වා

10 / 11 / 12 / 13 ශ්‍රේණි – පෙරවරු 07:30 සිට පස්වරු 03:30 දක්වා.

කහගල චන්දාලෝක හිමි
Latest posts by කහගල චන්දාලෝක හිමි (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: