ගණිතය
Soditha Rajapaksha

මූලික පිරිවෙන – 4 ශ්‍රේණිය – ගණිතය – පෙරහුරු අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් සිසුන් වෙනුවෙන් විෂය නිර්කදේශ අනුව සකස් කළ ගණිතය අභ්‍යාස මෙහි ඇතුළත් වනවා.සිසුන්ගේ පුණරීක්‍ෂණ දැනුම දියුණු කිරීමේ අරමුණින් සකස් කර ඇති මෙම අභ්‍යාස නිරන්තර

Read More »
ගණිතය
Soditha Rajapaksha

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග පුනරික්‍ෂණ අභ්‍යාස – ගණිතය

මූලික පිරිවෙන් අවසානය ඉලක්ක කරගත් ගණිතය පුනරික්ෂණ අභ්‍යාස කිහිපයකි. ගණිතය ප්‍රශ්නපත්‍රයේ පළමු ‍කොටසට අදාළ කෙටි ප්‍රශ්න මෙහි ඇතුළත් වේ. Loading…

Read More »
ගණිතය
Soditha Rajapaksha

මූලික පිරිවෙන – ගණිතය – 3 වසර- පෙරහුරු අභ්‍යාස-

මූලික පිරිවෙන් සිසුන් වෙනුවෙන් විෂය නිර්කදේශ අනුව සකස් කළ ගණිතය අභ්‍යාස මෙහි ඇතුළත් වනවා.සිසුන්ගේ පුණරීක්‍ෂණ දැනුම දියුණු කිරීමේ අරමුණින් සකස් කර ඇති මෙම අභ්‍යාස නිරන්තර

Read More »
ගණිතය
Soditha Rajapaksha

මූලික පිරිවෙන- ගණිතය – 2 ශ්‍රේණිය පෙරහුරු අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් සිසුන් වෙනුවෙන් විෂය නිර්කදේශ අනුව සකස් කළ ගණිතය අභ්‍යාස මෙහි ඇතුළත් වනවා.සිසුන්ගේ පුණරීක්‍ෂණ දැනුම දියුණු කිරීමේ අරමුණින් සකස් කර ඇති මෙම අභ්‍යාස නිරන්තර

Read More »
ගණිතය
Soditha Rajapaksha

මූලික පිරිවෙන – 1 වසර – ගණිතය – පෙරහුරු අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් සිසුන් වෙනුවෙන් විෂය නිර්කදේශ අනුව සකස් කළ ගණිතය අභ්‍යාස මෙහි ඇතුළත් වනවා.සිසුන්ගේ පුණරීක්‍ෂණ දැනුම දියුණු කිරීමේ අරමුණින් සකස් කර ඇති මෙම අභ්‍යාස නිරන්තර

Read More »
ගණිතය
Soditha Rajapaksha

ගණිතය – බහුවරණ අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයට නියමිත ගණිතය කෙටි ප්‍රශ්න ඇතුළත් අභ්‍යාසයකි. Loading…

Read More »
%d bloggers like this: