සෞඛ්‍ය විද්‍යාව
soditha rajapaksha HS

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස 03 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා පෙනී සිටින ශිෂ්‍යන් හට විභාග අත්වැලක් ලෙස මෙම අභ්‍යාස අප වෙත සකස් කර දුන්නේ,නුගේගොඩ උඩහමුල්ල, ශ්‍රී බෝධිවිහාර පිරිවෙන් පරිවෙනාචාර්ය, මූලික

Read More »
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව
soditha rajapaksha HS

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා පෙනී සිටින ශිෂ්‍යන් හට විභාග අත්වැලක් ලෙස මෙම අභ්‍යාස අප වෙත සකස් කර දුන්නේ,නුගේගොඩ උඩහමුල්ල, ශ්‍රී බෝධිවිහාර පිරිවෙන් පරිවෙනාචාර්ය, මූලික

Read More »
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව
soditha rajapaksha HS

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව බහුවරණ අභ්‍යාස 02

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව විෂය සඳහා මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය ඉලක්ක කරවූ බහුවරණ අභ්‍යාස කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ. ඔබ් පිළිතුරු සැපයීම ජාලගත (ONLNE) ක්‍රමයට ජංගම දුරකතන මගින් හෝ

Read More »
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව
soditha rajapaksha HS

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – බහුවරණ අභ්‍යාස –

මෙම ප්‍රශ්න වලට මාර්ගගත ව (ON LINE) පිළිතුරු සපයා එසැණින් ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කරගත හැක. මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයට ඉලක්ක ගත ප්‍රශ්න මෙහි ඇතුළත් වේ.

Read More »
%d bloggers like this: