ඉංග්‍රීසි
Amila indika

Moolika Piriven Final Examination – Model Excises – English // මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග අනුමාන අභ්‍යාස – ඉංග්‍රීසි

Read More »
ඉංග්‍රීසි
ප්‍රියන්ජිත් බාලසූරිය

Programme 3 – Classification of English Sentence Patterns (ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටා වර්ගීකරණය)

Programme 3 – Classification of English Sentence Patterns (ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටා වර්ගීකරණය) Watch this video on YouTube.

Read More »
ඉංග්‍රීසි
ප්‍රියන්ජිත් බාලසූරිය

English Verbs ( ක්‍රියාපද)

දුරස්ථ ඉංග්‍රීසි වැඩසටහන. Programme 2 – English Verbs (ඉංග්‍රීසි ක්‍රියා පද)Watch this video on YouTube.

Read More »
ඉංග්‍රීසි
Amila indika

Model MCQ for Moolika Piriven Final Examination – English

මුලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයේ ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා ඉලක්ක බහුවරණ අභ්‍යාස කිහිපයකි. නිවැරදි පිළිතුරු සපයා පුණරීක්‍ෂණ දැනුම වරෟධනය කරගන්න.

Read More »
%d bloggers like this: