අපව අමතන්න

පූජ්‍ය මාපාකඩ පේමරතන හිමි

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (පිරිවෙන්) අම්පාර දිස්ත්‍රික් භාර
0718580281

ආචාර්ය කිරිඳිවැල සෝමරතන නාහිමි

පිරිවෙන් අධ්‍යාන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
071 8333322

පූජ්‍ය කහගල චන්දාලෝක හිමි

පිරිවෙන් අධ්‍යාපන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි
0715849449

සම්බන්ධවන්න

ලිපිනය

සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලය, සිරි සුබෝධි පිරිවෙන, සේනාගම, වැරැන්කැටගොඩ.

විද්යුත් තැපෑල

info.amparapiriven@gmail.com

අපව අමතන්න.

0715849449

ඔබේ අදහස් අපට කියන්න

ඔබට වැදගත්.....

අම්පාර දිස්ත්‍රික් ගුරු උපදේශක මණ්ඩලය

පූජ්‍ය උහන ධම්මරතන හිමි

ත්‍රිපිටක ධර්මය ගුරු උපදේශක
071 4442751

පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සද්ධානන්ද හිමි

සිංහල විෂය ගුරු උපදේශක
071 65 59 940

පූජ්‍ය යටිමාදුරේ ධම්මාලෝක හිමි

සමාජීය විද්‍යා විෂය ගුරු උපදේශක
071 8931302

පූජ්‍ය ඇකිරියේ සුමනරතන හිමි

සංස්කෘත විෂය ගුරු උපදේශක
071314223

පූජ්‍ය මිල්ලැත්තෑවේ විමලකිත්ති හිමි

දෙමළ විෂය ගුරු උපදේශක
0717703012

පූජ්‍ය ගෝනගල සුධම්ම හිමි

භාවනා විෂය ගුරු උපදේශක
071 82 70 993

පූජ්‍ය වැවගම ශාසනරතන හිමි

පාලි විෂය ගුරු උපදේශක
071 1933437

අජන්ත සමන්තිලක මහතා

ගණිතය විෂය ගුරු උපදේශක
0718492072

නුවන් චතුරංග මහතා

ඉංග්‍රීසි විෂය ගුරු උපදේශක
071 031 83 16

සෝදිත රාජපක්‍ෂ මහතා

තොරතුරු තාක්‍ෂණ ගුරු උපදේශක
0717426453

ටමීර ප්‍රභාත් මහතා

විද්‍යා විශය ගුරු උපදේශක
071 98 53 840

අම්පාර දිස්ත්‍රික් පරිවෙනාචාර්ය සමූහය

Hakamana wimalajothi
Amila indika
Millaththawe wimalakiththi himi
Latest posts by Millaththawe wimalakiththi himi (see all)
Millaththawe wimalakiththi himi
soditha rajapaksha HS
ප්‍රියන්ජිත් බාලසූරිය
උඩුහාවර මහින්ද හිමි
Madakalapuwe ghanananda himi
Srilal pradeep HIS
mapalane amithananda himi
Amila indika
Tameera prabath SS
මිරහලේ උදිත හිමි
යටිමාදුරේ ධම්මාලෝක හිමි
Srilal Pradeep
Latest posts by Srilal Pradeep (see all)
Yatimadure dammaloka himi
Kahagala senananda himi
Avatar
Latest posts by subodhi (see all)
  Avatar
  Latest posts by Wewagama saddhamangala thero (see all)
   Avatar
   Latest posts by Unawatune Wajirawansa Thero (see all)
    Avatar
    Latest posts by Soditha (see all)
     Avatar
     Latest posts by Ayagama (see all)
      Wewagama shasanarathana thero
      Latest posts by Wewagama shasanarathana thero (see all)
       Avatar
       Latest posts by madusanka (see all)
        Avatar
        Latest posts by Soditha Rajapaksha IT (see all)
         Avatar
         Latest posts by amitha (see all)
          Avatar
          Latest posts by Wimalarathana thero (see all)
           Avatar
           Latest posts by soditha1 (see all)
            Avatar
            Latest posts by DINESH (see all)
             Avatar
             Latest posts by Rev Kandegama Soratha himi (see all)
              Avatar
              Latest posts by Batagalle pannarathana (see all)
               Avatar
               Latest posts by Rev.Ganthune Suchinna thero (see all)
                Tameera prabath
                Latest posts by Tameera prabath (see all)
                 Avatar
                 Latest posts by Gurulupotha sumanananda himi (see all)
                  Avatar
                  Latest posts by Pemarathana (see all)
                   Avatar
                   Latest posts by Narada thero (see all)
                    Avatar
                    Latest posts by H.M.U.G.S.BANDA (see all)
                     Avatar
                     Latest posts by contributor (see all)
                      Avatar
                      Latest posts by Lional2110 (see all)
                       %d bloggers like this: