ත්‍රිපිටක ධර්මය

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – ත්‍රිපිටක ධර්මය i පත්‍රය- ඉලක්ක බහුවරණ අභ්‍යාස 1-

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාය ‍සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් සකස් කළ ඉලක්ක බහුවරණ අභ්‍යාස 20 ක් මෙහි ඇතුළත්. විභාගයේ දී මෙවන් ප්‍රශ්න 40 ක් සඳහා පිළිතුරු සැපයිය යුතු වෙනවා. ඒ එක් එක් ප්‍රශ්නයට හිමිවන්නේ ලකුණු 1 බැගින්. මෙහි දැක්වෙන අභ්‍යාස ඔබේ පුනරික්‍ණෂ දැනුම වැඩිදියුණු කිරීමට ඉවහල් කරගන්න.

කෙටි පිළිතුරු ලියන්න.

මෙහි සඳහන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව ඔබට දැකගත හැකිය

ත්‍රිපි‍ටක ධර්මය 2 වසර පැවරුම්

ත්_රිපිටක-ධර්මය-2-වසර-පැවරුම්-යු.මහින්ද-හිමි-

ත්‍රිපිටක ධර්මය 1 වසර පැවරුම්

ත්_රිපිටක-ධර්මය-1-වසර-පැවරුම්-යු.මහින්ද-හිමි

%d bloggers like this: