සිංහල

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස – සිංහල-

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා ඉලක්ක අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස මෙහි ඇතුලත් වේ. නිවැරදි පිළිතුරු සැපයීමෙන් ඔබට වඩාත් පහසුවෙන් විභාගය සඳහා සූදානම් විය හැක.

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – සිංහල i පත්‍රය – ii කොටස අනුමාන අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයේ  සිංහල විෂය I පත්‍රයේ ii ක‍ොටසෙහි කෙටි පිළිතුරු අපේක්‍ෂිත ප්‍රශ්න 10 සඳහා වන අභ්‍යාසයකි. නිවැරදි පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කරන්න. ඔබේ පිළිතුර හා මෙහි දැක්වෙන පිළිතුරු සසඳා බලන්න. විභාගයේ දී මෙම කොටසෙහි එක් ප්‍රශ්නයක නිවැරදි පිළිතුරට ලකුණු දෙකක් පිරිනැමේ.

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග – සිංහල i පත්‍රය – බහුවරණ අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා ඉලක්කගත බහු වරණ අභ්‍යාස කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ. ඔබගේ පුණරීක්‍ෂණ සඳහා අත්වැලක් වන මෙම අභ්‍යාස On line සම්පූර්ණ කළ හැකි අයුරින් සකසා ඇත. ජංගම දුරකථනයෙන් හෝ පරිගණකය මගින් පිළිතුරු සපයා නිවැරදි පිළිතුර හා සසඳා බලන්න.

%d bloggers like this: