ගණිතය

මූලික පිරිවෙන – 4 ශ්‍රේණිය – ගණිතය – පෙරහුරු අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් සිසුන් වෙනුවෙන් විෂය නිර්කදේශ අනුව සකස් කළ ගණිතය අභ්‍යාස මෙහි ඇතුළත් වනවා.සිසුන්ගේ පුණරීක්‍ෂණ දැනුම දියුණු කිරීමේ අරමුණින් සකස් කර ඇති මෙම අභ්‍යාස නිරන්තර සිදු කිරීමෙන් ගණිතය විෂය පිළිබඳව නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීමයි අරමුණ වන්නේ.මෙම අභ්‍යාස සකස් කිරීමේ දී මොණාරාගල ගණිතය විෂය වැඩසටහන් සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කරන පවිත්‍ර සඳරුවන් මනතුංග මහතා වෙත තුති පළකළ යුතු වන්නේ, අප …

මූලික පිරිවෙන – 4 ශ්‍රේණිය – ගණිතය – පෙරහුරු අභ්‍යාස Read More »

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග පුනරික්‍ෂණ අභ්‍යාස – ගණිතය

මූලික පිරිවෙන් අවසානය ඉලක්ක කරගත් ගණිතය පුනරික්ෂණ අභ්‍යාස කිහිපයකි. ගණිතය ප්‍රශ්නපත්‍රයේ පළමු ‍කොටසට අදාළ කෙටි ප්‍රශ්න මෙහි ඇතුළත් වේ. Loading…

මූලික පිරිවෙන – ගණිතය – 3 වසර- පෙරහුරු අභ්‍යාස-

මූලික පිරිවෙන් සිසුන් වෙනුවෙන් විෂය නිර්කදේශ අනුව සකස් කළ ගණිතය අභ්‍යාස මෙහි ඇතුළත් වනවා.සිසුන්ගේ පුණරීක්‍ෂණ දැනුම දියුණු කිරීමේ අරමුණින් සකස් කර ඇති මෙම අභ්‍යාස නිරන්තර සිදු කිරීමෙන් ගණිතය විෂය පිළිබඳව නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීමයි අරමුණ වන්නේ.මෙම අභ්‍යාස සකස් කිරීමේ දී මොණාරාගල ගණිතය විෂය වැඩසටහන් සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කරන පවිත්‍ර සඳරුවන් මනතුංග මහතා වෙත තුති පළකළ යුතු වන්නේ, අප …

මූලික පිරිවෙන – ගණිතය – 3 වසර- පෙරහුරු අභ්‍යාස- Read More »

මූලික පිරිවෙන- ගණිතය – 2 ශ්‍රේණිය පෙරහුරු අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් සිසුන් වෙනුවෙන් විෂය නිර්කදේශ අනුව සකස් කළ ගණිතය අභ්‍යාස මෙහි ඇතුළත් වනවා.සිසුන්ගේ පුණරීක්‍ෂණ දැනුම දියුණු කිරීමේ අරමුණින් සකස් කර ඇති මෙම අභ්‍යාස නිරන්තර සිදු කිරීමෙන් ගණිතය විෂය පිළිබඳව නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීමයි අරමුණ වන්නේ.මෙම අභ්‍යාස සකස් කිරීමේ දී මොණාරාගල ගණිතය විෂය වැඩසටහන් සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කරන පවිත්‍ර සඳරුවන් මනතුංග මහතා වෙත තුති පළකළ යුතු වන්නේ, අප …

මූලික පිරිවෙන- ගණිතය – 2 ශ්‍රේණිය පෙරහුරු අභ්‍යාස Read More »

මූලික පිරිවෙන – 1 වසර – ගණිතය – පෙරහුරු අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් සිසුන් වෙනුවෙන් විෂය නිර්කදේශ අනුව සකස් කළ ගණිතය අභ්‍යාස මෙහි ඇතුළත් වනවා.සිසුන්ගේ පුණරීක්‍ෂණ දැනුම දියුණු කිරීමේ අරමුණින් සකස් කර ඇති මෙම අභ්‍යාස නිරන්තර සිදු කිරීමෙන් ගණිතය විෂය පිළිබඳව නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීමයි අරමුණ වන්නේ.මෙම අභ්‍යාස සකස් කිරීමේ දී මොණාරාගල ගණිතය විෂය වැඩසටහන් සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කරන පවිත්‍ර සඳරුවන් මනතුංග මහතා වෙත තුති පළකළ යුතු …

මූලික පිරිවෙන – 1 වසර – ගණිතය – පෙරහුරු අභ්‍යාස Read More »

ගණිතය – බහුවරණ අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයට නියමිත ගණිතය කෙටි ප්‍රශ්න ඇතුළත් අභ්‍යාසයකි. Loading…

%d bloggers like this: