ඉංග්‍රීසි

Moolika Piriven Final Examination – Model Excises – English // මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග අනුමාන අභ්‍යාස – ඉංග්‍රීසි

Model MCQ for Moolika Piriven Final Examination – English

මුලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයේ ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා ඉලක්ක බහුවරණ අභ්‍යාස කිහිපයකි. නිවැරදි පිළිතුරු සපයා පුණරීක්‍ෂණ දැනුම වරෟධනය කරගන්න.

%d bloggers like this: