දෙමළ

கால வேறுபாடு – කාල භේදය

භාෂා ව්‍යාකරණයේදී අපට හමුවන වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස කාලභේදය හැදින්විය හැකිය. වර්තමාන, අතීත අනාගත යන කාල තුනට අදාල ක්‍රියා ප්‍රත්‍ය හා ක්‍රියා පද වරනැගීම හා භාවිතය පිළිබඳ කරුණු මෙහිදී අධ්‍යයනය කරමු .

%d bloggers like this: