පාලි
Madakalapuwe ghanananda himi

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස – පාලි භාෂාව – 02

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් සකස්

Read More »
පාලි
Madakalapuwe ghanananda himi

පාලි – අභ්‍යාස (පිරිවෙන් 5 වසර පෙළ පොත ඇසුරිණි)

මෙම අභ්‍යාස වලට On line පිළිතුරු සැපයිය හැකිය. ඒ ඒ

Read More »
සංස්කෘත
Hakamana wimalajothi

සංස්කෘත විෂය සම්න්ත්‍රණ සටහන්

සංස්කෘත විෂය සම්බන්ධයෙන් 2019 වර්ෂයේ කළ සම්මන්ත්‍රණය සඳහා සකස් කළ

Read More »
ඉංග්‍රීසි
Amila indika

Moolika Piriven Final Examination – Model Excises – English // මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග අනුමාන අභ්‍යාස – ඉංග්‍රීසි

Read More »
ඉංග්‍රීසි
Amila indika

Model MCQ for Moolika Piriven Final Examination – English

මුලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයේ ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා ඉලක්ක බහුවරණ අභ්‍යාස

Read More »
ගණිතය
Soditha Rajapaksha

මූලික පිරිවෙන – 4 ශ්‍රේණිය – ගණිතය – පෙරහුරු අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් සිසුන් වෙනුවෙන් විෂය නිර්කදේශ අනුව සකස් කළ ගණිතය

Read More »
ගණිතය
Soditha Rajapaksha

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග පුනරික්‍ෂණ අභ්‍යාස – ගණිතය

මූලික පිරිවෙන් අවසානය ඉලක්ක කරගත් ගණිතය පුනරික්ෂණ අභ්‍යාස කිහිපයකි. ගණිතය

Read More »
ගණිතය
Soditha Rajapaksha

මූලික පිරිවෙන – ගණිතය – 3 වසර- පෙරහුරු අභ්‍යාස-

මූලික පිරිවෙන් සිසුන් වෙනුවෙන් විෂය නිර්කදේශ අනුව සකස් කළ ගණිතය

Read More »
News
කහගල චන්දාලෝක හිමි

මව්බිම සුරකින යතිවර සළකුණ…..

වසර 1505 පසු උදාවන යුගය ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ ආර්ථික, සංස්කෘතික, ජාතික

Read More »
ත්‍රිපිටක ධර්මය
Periya ulukkulame Nandawimala

දාර්ශනික ගැටලු ඇතිවන්නේ සන්දර්භයානුකූල අර්ථය නොගැනීම හේතුවෙනි බුදු දහම ඇසුරින් විමසීම

පෙරදිග දාර්ශනිකයන් විසින් භාෂාව අර්ථකථනය පිළිබඳ විවිධ වූ මත දක්වා

Read More »
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව
soditha rajapaksha HS

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස 03 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා පෙනී සිටින ශිෂ්‍යන් හට විභාග

Read More »
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව
soditha rajapaksha HS

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා පෙනී සිටින ශිෂ්‍යන් හට විභාග

Read More »
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව
soditha rajapaksha HS

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව බහුවරණ අභ්‍යාස 02

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව විෂය සඳහා මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය ඉලක්ක කරවූ

Read More »
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව
soditha rajapaksha HS

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – බහුවරණ අභ්‍යාස –

මෙම ප්‍රශ්න වලට මාර්ගගත ව (ON LINE) පිළිතුරු සපයා එසැණින්

Read More »
News
කහගල චන්දාලෝක හිමි

මව්බිම සුරකින යතිවර සළකුණ…..

වසර 1505 පසු උදාවන යුගය ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ ආර්ථික, සංස්කෘතික, ජාතික

Read More »
ත්‍රිපිටක ධර්මය
Periya ulukkulame Nandawimala

දාර්ශනික ගැටලු ඇතිවන්නේ සන්දර්භයානුකූල අර්ථය නොගැනීම හේතුවෙනි බුදු දහම ඇසුරින් විමසීම

පෙරදිග දාර්ශනිකයන් විසින් භාෂාව අර්ථකථනය පිළිබඳ විවිධ වූ මත දක්වා

Read More »
දෙමළ
Millaththawe wimalakiththi himi

கால வேறுபாடு – කාල භේදය

භාෂා ව්‍යාකරණයේදී අපට හමුවන වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස කාලභේදය හැදින්විය හැකිය.

Read More »
%d bloggers like this: