මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස- ඉතිහාසය