උඩුහාවර මහින්ද හිමි

ඉන්දසාර ධර්මදූත පිරිවෙන ත්‍රිපිටක ධර්මය දෙමටමල්පැලැස්ස 0714442801

උඩුහාවර මහින්ද හිමි

කෙටි පිළිතුරු ලියන්න.

මෙහි සඳහන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව ඔබට දැකගත හැකිය

%d bloggers like this: