උඩුහාවර මහින්ද හිමි

ඉන්දසාර ධර්මදූත පිරිවෙන ත්‍රිපිටක ධර්මය දෙමටමල්පැලැස්ස 0714442801

උඩුහාවර මහින්ද හිමි

ත්‍රිපිටක ධර්මය 4 වසර පැවරුම් අභ්‍යාස හුරුව

ත්_රිපිටක-ධර්මය-4-වසර-පැවරුම්-යු.මහින්ද-හිමි-

කෙටි පිළිතුරු ලියන්න.

මෙහි සඳහන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව ඔබට දැකගත හැකිය

ත්‍රිපි‍ටක ධර්මය 2 වසර පැවරුම්

ත්_රිපිටක-ධර්මය-2-වසර-පැවරුම්-යු.මහින්ද-හිමි-

ත්‍රිපිටක ධර්මය 1 වසර පැවරුම්

ත්_රිපිටක-ධර්මය-1-වසර-පැවරුම්-යු.මහින්ද-හිමි

%d bloggers like this: