ප්‍රියන්ජිත් බාලසූරිය

077 5 886 406

ප්‍රියන්ජිත් බාලසූරිය

Programme 3 – Classification of English Sentence Patterns (ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටා වර්ගීකරණය)

Programme 3 – Classification of English Sentence Patterns (ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටා වර්ගීකරණය)Watch this video on YouTube.

English Verbs ( ක්‍රියාපද)

දුරස්ථ ඉංග්‍රීසි වැඩසටහන. Programme 2 – English Verbs (ඉංග්‍රීසි ක්‍රියා පද)Watch this video on YouTube.

%d bloggers like this: