අත්‍යාවශ්‍ය අයදුම්පත් PDF පිටපත් ලෙස ලබා ගන්න

අයදුම් පත් හා වෙනත් භාගත කිරීම්

මූලිි පිරිවෙන් අවසාන විභාගය හා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමාන බවට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පලකළ ගැසට් නිවේදනය
මෙහි 13 වන පිටුවේ  11-464 නිවේදනය බලන්න

%d bloggers like this: