තොරතුරු එකට පහත යොමු ‍තුළින්... තොරතුරු එකට පහත යොමු ‍තුළින්...

මෙහි සම්පූර්ණ කෙරෙන තොරතුරු අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් වල තොරතුරු පද්ධතියක් සකස් කර ගැනීමේ අරමුණින් ‍ රැස්කරන අතර, ඒ තුළින් වඩාත් කාර්යක්‍ෂම සේවයක් හා ඵලදායිතාවක් අත්කර ගැනීම ප්‍රධාන ඉලක්කයයි.
මෙහි සඳහන් කෙරෙන තොරතුරු කිසිවිටෙකත් තෙවන පාර්ශවයකට ලබා නොදන අතර, වෙබ් අඩවිය තුළ ප්‍රදර්ශනය නොකෙරේ.
පිරිවෙන් තොරතුරු සැපයීමේ දී වඩාත් නිවැරදි තොරතුරු සම්පූර්ණ කිීමට කාරුණික වන්න.
ගුරු තොරතුරු සම්පූර්ණ කිරීමේදී ඡායාරූපයක් උඩුගත කිරීමට කාරුණික වන්න. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු ගුරුවරුන් පිළිබඳ සමූහයක් සකස් කිරීම සඳහා එය උපයෝගී වන අතර, පිරිවෙන් ගුරුවරුන්ගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු එකිනෙකා වෙත බෙදාගැනීම අපේක්ෂා කරයි.

%d bloggers like this: