සංස්කෘත බහුවරණ පුණරික්‍ෂණ – මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා ඉලක්ක බහුවරණ පුණරික්‍ෂණ කිහිපයක් මෙහි ඇතුළත් වේ. නිවැරදි පිළිතුරු සපයා ඔබේ දැනුම විමසාබලන්න.

45
Created on By කහගල චන්දාලෝක හිමි

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස 2 - සංස්කෘත භාෂාව

1 / 20

लृट् ලකාරයට අයත් ආත්මන‍ේ පද අඛ්‍යාතයක් වන්නේ,

2 / 20

पचन्तु -  धावाम: යන ආඛ්‍යාතයන්හි තේරුම පිළිවෙලින් දක්වා ඇති වරණය වන්නේ,

3 / 20

युवां गुरुणा सार्धंग्राम ..........................  යන වාක්‍යයෙහි හිස්තැනට ගැලපෙන වචනය ඇති වරණය වන්නේ,

4 / 20

අතීත කාලය හැඟවීම සඳහා භාවිතාකරන ලකාරය කුමක්ද?

5 / 20

शृगाल: යන වචනයට සමානාර්ථ ඇති පදයක් වන්නේ,

6 / 20

නපුංසක ලිංග ශබ්ද පමණක් ඇතුළත් වරණය කුමක් ද?

7 / 20

සම්ප්‍රදානාර්ථ යෙදෙන්නේ කුමන විභක්තියේ ද,

8 / 20

नारी ............................. पचति। යන වාක්‍යයෙහි හිස්තනට ගැළපෙන පදය වන්නේ,

9 / 20

අත කරණකොටගෙන යන පදයේ නිවැරදි සංස්කෘත රූපය වන්නේ,

10 / 20

කාරක විභක්තියක් නොවන්නේ,

11 / 20

पितृभि: යන්නෙහි නිවැරදි විභක්තිය හා වචනය දැක්වෙන වරණය තෝරන්න.

12 / 20

कुमार - गुरु යන ශබ්ද දෙකෙහි නිවැරදි සප්තමී විභක්ති ඒකවචන රූපය සහිත වරණය තෝරන්න.

13 / 20

इचुयशानां तालु යන සාරාස්වත සූත්‍රයට අනුව එයට අයත් වන අක්‍ෂර වන්නේ,

14 / 20

य, र, ल, व යන අක්‍ෂර හඳුන්වන විශේෂ නාමයක් වන්නේ,

15 / 20

इ කාරයේ ගුණ අක්‍ෂරය වනුයේ,

16 / 20

४६९ යන්නෙහි සංඛ්‍යාංකය වන්නේ ,

17 / 20

වර්ගාක්‍ෂර පමණක් දැක්වෙන වරණය වන්නේ,

18 / 20

නාමින් අක්‍ෂර පමණක් දැක්වෙන වරණය වන්නේ

19 / 20

සංස්කෘත භාෂාවේ දීර්ඝ ස්වර සංඛ්‍යාව ඇතුළත් වරණය කුමක් ද?

20 / 20

अवदन् - पठथ  යන ආඛ්‍යාත ඇතුළත් ලකාර පිළීවෙලින් යෙදි ඇති වරණය තෝරන්න.

Your score is

The average score is 50%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: