මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග අනුමාන බහුවරණ අභ්‍යාස – පාලි භාෂාව – 02

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් සකස් කළ බහුවරණ අභ්‍යාසයකි. විෂය දැනුම වර්ධනය සඳහා කළ පුණරීක්‍ෂණ අභ්‍යාසයක් බැවන් නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්නට උත්සාහ කරන්න.

32
Created on

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - පාලි - බහුවරණ අභ්‍යාස 02

1 / 20

මිශ්‍ර ක්‍රියාවක් යෙදී ඇති වරණය ත‍ෝරන්න.

2 / 20

නිවැරදි ප්‍රකාශ ඇතුළත් වරණය තෝරන්න.

3 / 20

දීඝ නිකායට බුද්ධඝෝෂ හිමි විසින් කරන ලද අටුවාව,

4 / 20

දිඹුලාගල කාශ්‍යප මාහිමියන් වැඩ සිටියේ,

5 / 20

 ඨපෙත‍වා චතුරොපෙතෙ - නිකායෙ දීඝමාදිකෙ
.......................................... - නිකායො ඛුද්දකො මතො ˜
හිස්තැනට අයත් වන්නේ,

6 / 20

මුලින් දී ඇති පදයට අයත් නොවන පදයක් ඇති වරණය තෝරන්න.

7 / 20

නිවැරදි ප්‍රකාශය සහිත වරණය වන්නේ,

8 / 20

ස, ච, ප, ළ යන අකුරුවල උප්පත්තිස්ථාන නිවරදිව පිළිවෙළින් දක්වා ඇති වරණය තෝරන්න.

9 / 20

බුද්ධො ලොකානුකම්පාය ධම්මං දෙසේති. ඉරි ඇඳි පදයෙහි විභක්තිය වන්නේ,

10 / 20

වැරදි ප්‍රකාශය සහිත වරණය තෝරන්න.

11 / 20

මහප්‍රාණ අක්ෂරයක් යෙදී නැති පදයක් සහිත පද පේළිය තෝරන්න.

12 / 20

කම්මෙත‍ථ දුතියා යන්නෙන් අර්ථ ගැන්වෙන්නේ,

13 / 20

අභිමුඛීකරණමාලපනං යන බාලාවතාර සූතයෙන් අර්ථ ගැන්වෙන්නේ,

14 / 20

අපාදානේ පංචමී විභක්තියෙහි,

15 / 20

මුලින් දක්වා ඇති ව්‍යාකරණ අංගයට අයත් පද පමණක් සහිත පිළිතුර තෝරන්න.

16 / 20

දන්තජ අක‍ෂර පමණක් ඇතුළත් වරණය තෝරන්න.

17 / 20

..................... විභක්තිය පඨමා විභක්තියේම කොටසක් ලෙස සැලකේ .

18 / 20

සංයෝගයකට පූර්වයෙන් සිටි .......... ........... අකුරු දෙක හ්‍රස්ව වෙයි.

19 / 20

මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදායට අනුව පාලි භාෂාවේ අක‍ෂර .............................. කි.

20 / 20

 ක යන්නේ සිට ම යන්න තෙක් ඇති අක්‍ෂර ...........................ලෙස හැඳින්විය හැක.

Your score is

The average score is 39%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: