සතුන්

දෙමළ භාෂාවේ සතුන් හැඳින්වෙන නාම පද කිහිපයක් ඉගෙන ගන්න

மிருகங்கள் සතුන්
Latest posts by Millaththawe wimalakiththi himi (see all)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: