මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග පුනරික්‍ෂණ අභ්‍යාස – ගණිතය

මූලික පිරිවෙන් අවසානය ඉලක්ක කරගත් ගණිතය පුනරික්ෂණ අභ්‍යාස කිහිපයකි. ගණිතය ප්‍රශ්නපත්‍රයේ පළමු ‍කොටසට අදාළ කෙටි ප්‍රශ්න මෙහි ඇතුළත් වේ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: