මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – සිංහල i පත්‍රය – ii කොටස අනුමාන අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයේ  සිංහල විෂය I පත්‍රයේ ii ක‍ොටසෙහි කෙටි පිළිතුරු අපේක්‍ෂිත ප්‍රශ්න 10 සඳහා වන අභ්‍යාසයකි. නිවැරදි පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කරන්න. ඔබේ පිළිතුර හා මෙහි දැක්වෙන පිළිතුරු සසඳා බලන්න. විභාගයේ දී මෙම කොටසෙහි එක් ප්‍රශ්නයක නිවැරදි පිළිතුරට ලකුණු දෙකක් පිරිනැමේ.

12
Created on

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - සිංහල I පත්‍රය- ii කොටස - කෙටි පිළිතුරු සැපයීම.

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයේ  සිංහල විෂය I පත්‍රයේ ii ක‍ොටසෙහි කෙටි පිළිතුරු අපේක්‍ෂිත ප්‍රශ්න 10 සඳහා වන අභ්‍යාසයකි. නිවැරදි පිළිතුරු සැපයීමට උත්සාහ කරන්න. ඔබේ පිළිතුර හා මෙහි දැක්වෙන පිළිතුරු සසඳා බලන්න. විභාගයේ දී මෙම කොටසෙහි එක් ප්‍රශ්නයක නිවැරදි පිළිතුරට ලකුණු දෙකක් පිරිනැමේ.

1 / 10

පහත සඳහන් පද්‍යාර්ධවල තද කළු අකුරින් දැක්වෙන පද කවර ක්‍රියා වර්ගයට අයත්දැයි දක්වන්න.

(අ) ලබනුව සිවු          දනන්
පැවිදි කරවා දුන් කමටහන්

(ආ) මැරුව මුනි      මහතා
බුදු බව ලැබෙයි         නියතා

2 / 10

පහත දැක්වෙන යෙදුම්වල පළමු වචනය සහ දෙවන වචනය අතර නොගැලපීමක් ඇත. වඩාත් ගැළපෙන සේ පළමු වචනය හෝ දෙවන වචනය සකස් කර ලියන්න.

(අ)  ප්‍රත්‍යන්ත දනව්ව     (ආ)  ප්‍රතිමා ගෙය

3 / 10

පහත දැක්වෙන කර්කෘකාරක වාක්‍ය කර්මකාරකයටත් කර්ම කාරක වාක්‍ය කර්තෘකාරකයටත් හරවා ලියන්න.

(අ) මාධ්‍යවේදීහු පාඨකයන් වෙනුවෙන් සත්‍ය ගවේෂණය කළහ.
(ආ) අංශ ප්‍රධානියා විසින් ලඝු ලේඛිකාවක් පත්කරන ලද්දීය.

4 / 10

පහත සඳහන් වාක්‍යයේ වචන දෙකක අක්‍ෂර වින්‍යාසය සදොස් ය. එම වචන දෙක පමණක් නිදොස්කර ලියන්න.

සමස්ථ ලංකා පාපැදි තරගයේ විශිෂ්ඨ ශූරතාව දිනාගන්නා ලද්දේ නාවික හමුදා භටයෙකි.

5 / 10

පහත දැක්වෙන පද දෙකේ අනුක්ත රූප ලියන්න.

(අ)  නිළියක්                 (ආ)  හෙතෙම

6 / 10

පහත දැක්වෙන පදවලට විරුද්ධාර්ථ පදය බැගින් ලියන්න.

(අ) අල්පේච්ඡතාව            (ආ)  අත්තුක්කංසනය

7 / 10

(අ)  ''වෛශේෂික'' යන්නෙහි ප්‍රකෘතිය හා තද්ධිත ප්‍රත්‍යය වෙන් කර ලියන්න.
(ආ)   ප්‍රදේශ + ඊය  ගැලපීමෙන් සැදෙන තද්ධිත පදය කුමක් ද?

8 / 10

පහත සඳහන් පද්‍ය පාඨ දෙකෙහි එන 'කල්' යන පදයෙහි අර්ථ දෙක වෙන වෙනම ලියන්න.

(අ) තුන් කල් බලා රවිඳුට වූ ඉටු මිතුරු
(ආ) බලා සිටු රඟන රඟ මඩල කල් බඳ

9 / 10

පහත සඳහන්  (අ) සහ (ආ) යටතේ දැක්වෙන අදහස්වලට ගැලපෙන තනිපදය බැගින් ලියන්න.

(අ) ඔටුනු පැළඳවීමේ උත්සවය
(ආ) පර්වතවලින් වටවී ඇති, ප්‍රවේශවීමට අපහසු ප්‍රදේශය

10 / 10

පහත දැක්වෙන ස්වර අක්‍ෂර දෙකෙන් සෑදෙන සන්‍ධ්‍යාක්‍ෂර ලියන්න.

(අ)  අ + ඉ       (ආ)  අ + උ

Your score is

The average score is 0%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: