මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග – සිංහල i පත්‍රය – බහුවරණ අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා ඉලක්කගත බහු වරණ අභ්‍යාස කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ. ඔබගේ පුණරීක්‍ෂණ සඳහා අත්වැලක් වන මෙම අභ්‍යාස On line සම්පූර්ණ කළ හැකි අයුරින් සකසා ඇත. ජංගම දුරකථනයෙන් හෝ පරිගණකය මගින් පිළිතුරු සපයා නිවැරදි පිළිතුර හා සසඳා බලන්න.

30
Created on

සිංහල බහුවරණ අභ්‍යාස 02

1 / 20

මුලින් දී ඇති කෘදන්ත පදවලට නොගැලපෙන උදාහරණයක් සහිත පද පේළිය තෝරන්න.


2 / 20

පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ තද කළු අකුරින් දැක්වෙන ක්‍රියා පදවල ධාතු ප්‍රකෘති නිවැරදි ව දැක්වෙන පද පේළිය තෝරන්න.


බොහෝ වේලා ආහාර පිසීමෙන් එහි පෝෂණ ගුණ විනාශ වී යන බව ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙමින් උපදේශිකාව ගෘහණියන්ට පැහැදිලි කළා ය.

3 / 20

ඒකවචන උක්ත පද දෙකක් ඇතුළත් පද පේළිය තෝරන්න.


4 / 20

අකාරාදි පිළිවෙල නිවැරදිව දැක්වෙන පද පේළිය තෝරන්න.


5 / 20

උදෘත තුළ ඇති වචන වල අර්ථයට වඩාත්  සමීප පිළිතුර තෝරන්න.


එයාගෙ 'නරිවාදන්' අහන්න මම නම් ආයෙ එහෙ යන්නෙ නැහැයි අම්මා කීවා ය.

6 / 20

පහත දැක්වෙන පදවල මුල් අකුරෙහි පිළිවෙලින් ඉස්පිල්ල, දීර්ඝ පාපිල්ල, ඇදය, ඇලපිල්ල යෙදී ඇති වරණය තෝරන්න.

7 / 20

 පහත දැක්වෙන පදවල අවසාන අකුර තාලුජ, මුර්ධජ, දන්තජ, ඕෂ්ඨජ වශයෙන් පිළිවෙලින් යෙදී ඇති වරණය තෝරන්න.

8 / 20

මුලින් දැක්වෙන සන්ධි වර්ගවලට ගැලපෙන නිදසුන් පමණක් ඇති වරණය තෝරන්න.


9 / 20

 මුලින් දී ඇති සමාස වර්ගයට ඇතුළත් නොවන පදයක් සහිත වරණය තෝරන්න.


10 / 20

උදෘත තුළ ඇති වචන වල අර්ථයට වඩාත්  සමීප පිළිතුර තෝරන්න.


කීයක් හරි ඉතිරි කරගත්ත නිසා තමයි 'නහින දෙහෙින කාලෙ' කාටවත් අතනොපා ජීවත් වෙන්නෙ යැයි ඔහු නිතර ආඩම්බරයෙන් පැවසීය.

11 / 20

උදෘත තුළ ඇති වචන වල අර්ථයට වඩාත්  සමීප පිළිතුර තෝරන්න.


රාත්‍රී අන්තිම බසය ද පිටත්  ව ගොස් ඇති බව දැනගත් ඔහු ' අන්දමන්ද ව' සිටියේ ය.

12 / 20

වෙල් එළියේ කෙළිදෙළෙන් පසු වූ මගේ මිතුරෝ මා එතැනට කැඳවූහ.


ඉහත වාක්‍යය කර්ම කාරකයට හැරවූ විට නිවැරදි වාක්‍යය වන්නේ මින් කුමක් ද?

13 / 20

පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ තද කළු අකුරින් දැක්වෙන ක්‍රියාපද පිළිවෙලින් ඇති පද පේළිය තොරන්න.


ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නියෝජනය කරමින් සභාව අමතා කතා කළ එහි සභාපති, අඩු අදායම්ලාභී පවුල්වල ආදායම් තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට රැකියා විරහිත තරුණයන්ට ස්වයං රැකියා ව්‍යාපෘතියට දායක වන්නැ යි ආරාධනයක් කළේය.

14 / 20

පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් නිවරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.


15 / 20

 පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ තද කළු අකුරින් මුද්‍රිත පදවල විභක්ති රූප අනුපිළිවෙළට යෙදී ඇති වරණය තෝරන්න.


වෛද්‍ය සායනයේ දී රෝගීන්ට නිකුත් කළ අංක පිළිවෙලට ඔවුන් අසුන් ගනවන ලෙස වෛද්‍යවරයා විසින් ලිපිකරුවාට උපදෙස් ලබා දී තිබුණි.

16 / 20

සෑම පදයක ම අන්තඃස්ථාක්‍ෂරයක් ඇතුළත් පද පේළිය තෝරන්න.


17 / 20

 තද්ධිත නාමයක් ඇතුළත් නොවන වාක්‍යය තෝරන්න.


18 / 20

පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ තද කළු අකුරින් දැක්වෙන පද හැඳින්වීම සඳහා යොදන ව්‍යාකරණ අංග පිළිවෙලින් දැක්වෙන පද පේළිය තෝරන්න.


නැටුම් ගුරුවරිය විසින් පුහුණු කරන ලද නර්තනයක් ශිෂ්‍යාවන් ලවා වේදිකා ගත කරවීමට විදුහල්පතිතුමා බලාපොරොත්තු වෙයි.

 

19 / 20

 පහත සඳහන් වාක්‍ය අතරින් නිපාත පද තුනක් සහිත වාක්‍යය තෝරන්න.


20 / 20

සෑම පදයකම අක්‍ෂර වින්‍යාසය නිවැරදිව යෙදී ඇති පදය පේළිය තෝරන්න.

Your score is

The average score is 33%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: