භූගෝල විද්‍යාව – බහුවරණ අභ්‍යාස 01

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය සඳහා ඉලක්ක ගත බහුවරණ ප්‍රශ්න කිහිපයකි. මාර්ගගතව පිළිතුරු සපයා දැනුම අලුත් කරගන්න.

2
Created on

භූගෝල විද්‍යාව

1 / 20

අවසාධිත පාශාණයකට උදාහරණයක් වන්නේ මින් කවරක් ද

2 / 20

භූතලය මත 3km ක දුර 1:50000 පරිමාණයේ සිතියමක දැක්නේනේ 9cm ක ප්‍රමාණයකි.

3 / 20

හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර තෝරන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල බහුලව ව්‍යාප්තව ඇති ශාඛ විශේෂයක් වන්නේ .............................

4 / 20

ප්‍රාථමික කර්මාන්ත පමණක් ඇතුළත් වන උත්තරය තෝරන්න

5 / 20

හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර තෝරන්න

ශ්‍රීලංකාව වැඩිම අපනයනික ආදායමක් උපයන්නේ .................... කර්මාන්තයෙනි

6 / 20

හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර තෝරන්න

භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතියක සිතියම් පිහිටීමක් ප්‍රකාශ කරන්න‍ේ ..................... දත්ත මගිනි

7 / 20

උස් බිම් ප්‍රදේශ වල කෙරෙන වී වගාව ‍හෙල්මළු වගාව ලෙස හැඳින්වේ

8 / 20

ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි ස්වභාවික රක්ෂිත දෙකක් දැක්වෙන පිළිතුරු තෝරන්න

9 / 20

හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර තෝරන්න

........................ භූ විද්‍යාත්මක උපද්‍රවයකි.

10 / 20

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම ජන ගනත්වයක් දක්නට ලැබෙන්නේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වලය

11 / 20

හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර තෝරන්න

1:50000 භූලක්ෂණ සිතියම දැක්වෙන...............................  සංස්කෘතික ලක්ෂණයකි.

12 / 20

හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර තෝරන්න

තිරිඟු නිශ්පාදනය කරන ප්‍රදාන ආසියාතික රට ...........................

13 / 20

ශ්‍රී ලංකවේ  රබර් පර්යේෂණය ආයතනය පිහිටුවා ඇත්තේ

 

14 / 20

කිසියම් රටක අක්ෂාංශීය පිහිටීම එම රටේ උෂ්ණත්වය තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධකය වේ.

15 / 20

ගංගා පිටාර ගැලීමේ දී ඒ ආශ්‍රිතව රොන් මඩ තැන්පත්වීම නිසා නිර්මාණය වී ඇති පසවර්ගය කුමක්ද

 

16 / 20

හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර තෝරන්න

දේශගුණය පාලනය කරන ස්ථානීය සාධකයක් ලෙස .................... දැක්විය හැකිය.

17 / 20

කේතුධර වාන්තර රුසියාවේ දී ටයිගා නමින් හැඳින්වේ

18 / 20

හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර තෝරන්න

සුළගේ වේගය මැනීම සඳහා ......................... යොදගනී

19 / 20

හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර තෝරන්න

කිසියම් රටක ජනවර්ගය සංයුතිය නිරූපණය කිරීම සඳහා වඩා සුදුසු වන්නේ  ............................ ප්‍රශ්තාරයයි

20 / 20

හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර තෝරන්න

වෙරළ ඉම සිට නාවික සැතපුම් 12 ක් නොඉක්මවන මුහුදු මායිම ලෙස හැඳින්වෙන්නේ .....................

Your score is

The average score is 50%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: