ගණිතය – බහුවරණ අභ්‍යාස

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයට නියමිත ගණිතය කෙටි ප්‍රශ්න ඇතුළත් අභ්‍යාසයකි.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: