සිංහල බහුවරණ අභ්‍යාස

26
Created on By කහගල චන්දාලෝක හිමි

සිංහල බහුවරණ අභ්‍යාස

1 / 20

කළු පැහැයෙන් දක්වා ඇති වචනයේ අර්ථය ගම්‍යවන පදය වරණය තුළින් තෝරන්න.

බීමත් කමට ඇබ්බැහි වූ පුතා සිය මුහුණේ දැලි ගෑ බව පියා පැවසීය.

2 / 20

කළු පැහැයෙන් දක්වා ඇති වචනයේ අර්ථය ගම්‍යවන පදය වරණය තුළින් තෝරන්න.

වැල්වටාරම් වලින් කාලය නාස්තිවීමයි සිද්ධවන්නේ.

3 / 20

කළු පැහැයෙන් දක්වා ඇති වචනයේ අර්ථය ගම්‍යවන පදය වරණය තුළින් තෝරන්න.

උත්සවය සඳහා ඉස්පාසුවක් නැතිව වැඩ කිරීම නිසා ඔහු හදිසියේ අසනීප විය.

4 / 20

හිස්තැනට සුදුසු වචනය වරණය තුළින් තෝරන්න.

විභාගයට අනිවාර්යය විෂයන් ම ............................................ විෂයන් ද ඇතුළත් වේ.

5 / 20

හිස්තැනට සුදුසු වචනය වරණය තුළින් තෝරන්න.

සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා ............................. පහක් යටතේ සුදුස්සෝ තොරාගනු ලබති.

6 / 20

හිස්තැනට සුදුසු වචනය වරණය තුළින් තෝරන්න.

විශ්ව විද්‍යාලයට තේරුණු රංගජීව ට පැවති එකම .............................. වූයේ දරිද්‍රතාවයි.

7 / 20

අකාරාදී පිළිවෙල නිවැරදිව දැක්වෙන පද පේළිය තෝරන්න.

8 / 20

අක්ෂර වින්‍යාශය නිවැරදිව ඇති පද පේළිය තෝරන්න.

9 / 20

පහත දැක්වෙන පද වල මුල් අකුරේ පිළිවෙලින් ඇදය, දීර්ඝ පාපිල්ල, ඉස්පිල්ල, ගැට ඇලපිල්ල යෙදී ඇති වරණය වන්නේ

10 / 20

පහත දැක්වෙන වචන වල අනුස්වාරය, විසර්ගය, යංශය, රකාරාංශය පිළිවෙලින් දැක්වෙන වරණය කුමක් ද?

11 / 20

පහත දැක්වෙන පද වල අවසාන අකුර කණ්ඨජ, තාලුජ, මුර්ධජ, දන්තජ වශයෙන් පිළියවලින් යෙදී ඇති වරණය තෝරන්න.

12 / 20

උක්ත වන ඒක වචන පද දෙකක් යෙදී ඇති පද පේළිය තෝරන්න.

13 / 20

තද්ධිත නාමයක් ඇතුළත් නොවන වාක්‍යය තෝරන්න.

14 / 20

කළු පැහැයෙන් දක්වා ඇති පදයේ නිවැරදි අර්ථය  දැක්වෙන වරණය තෝරන්න

කුස දරාසිටි දරුවා දැකීමට හැර මවකට තවත් සතුටක් කොයින් ද?

15 / 20

කළු පැහැයෙන් දක්වා ඇති පදයේ නිවැරදි අර්ථය  දැක්වෙන වරණය තෝරන්න

උන්වහන්සේ දෘෂ්ටාන්ත කොට දක්වන කරණු මට පැහැදිළිය

16 / 20

කළු පැහැයෙන් දක්වා ඇති පදයේ නිවැරදි අර්ථය  දැක්වෙන වරණය තෝරන්න

පිය රජතුමා දු කුමරියගේ පාණිග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සම්පාදනය කරවීය.

17 / 20

පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

18 / 20

මුලින් යෙදී ඇති සමාස වර්ගයට අයත් පද පමණක් ඇතුලත් පද පේළිය තෝරන්න.

19 / 20

මුලින් දැක්වෙන සන්ධි පදවලට අනුරූප නොවන සන්ධි පදයක් ඇතුළත් පද පේළිය තෝරන්න.

20 / 20

පහත දැක්වෙන වාක්‍යයේ කළු අකුරින් දැක්වෙන  විභක්ති රූපය අනු පිළිවෙලට යෙදී ඇති පද පේළිය තෝරන්න

ක්‍රීඩා සමාජ වලට ලබා දී තිබූ ක්‍රීඩා භාණ්ඩයන් හි ප්‍රමිතිය පිළිබඳ ක්‍රීඩා උපදේශකයන් විසින් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

Your score is

The average score is 48%

0%

Latest posts by Srilal Pradeep (see all)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: