සාමාන්‍ය විද්‍යාව බහුවරණ අභ්‍යාස

11
Created on By කහගල චන්දාලෝක හිමි

සාමාන්‍ය විද්‍යාව

සාමාන්‍ය විද්‍යාව බහුවරණ

1 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

පහත දැක්වෙන කුමන වායූන් වාතයේ පවතින නිසා පිත්තල දුර්වර්ණ වේද?

2 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

කාමර උෂ්ණත්වයේ දී දියර ලෙස පවතින ලෝහ නොවන්නේ පහත සඳහන් ඒවා අතුරින් කුමක්ද?

3 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

පැන්සල් නිශ්පාදනයේ දී භාවිතා කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කවරක්ද?

4 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

රෙදි සෝදන සෝඩා (කුඩු) සඳහා භාවිත වන  පොදු නම වන්නේ

5 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

හරිතාගාර වායුව ලෙස හඳුන්වන වායුව කුමක්ද?

6 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

සිමෙන්ති කර්මාන්තයට අවශ්‍ය වන වැදගත් අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද?

7 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

ලී ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිත කරන්නේ කවර නිශ්පාදනයකට ද?

8 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

සබන් ලෙස හඳුන්වන්නේ .

9 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

සිමෙන්ති නිශ්පාදනයේ දී ජිප්සම් එකතු කරනු ලබන්නේ

10 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

කිලෝමීටරයක් සැතපුම් කීයකට සමාන වේද

11 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

විද්‍යුත් ධාරාවේ ඒකකය වන්නේ මින් කුමක් ද?

12 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

විද්‍යුත් ආරෝපණ තාවකාලිකව ගබඩා කර තබා ගන්නා උපාංගය කුමක්
ද?

13 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

අකුණු ඇති වන්නේ ස්ථීති විද්‍යුත් ආරෝපණ හේතුවෙන් බව
සොයාගැනීමට ඛෙන්ජමින් ෆ්‍රෑන්ක්ලින් විසින් පර්යේෂණ කරන ලදි.

14 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

අවතල දර්පණයක් ඉදිරියේ තැබූ වස්තුවකින් සෑදෙන තාත්වික
ප්‍රතිබිම්බ සෑම විටම යටිකුරු ඒවා වේ.

15 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

ප්‍රිස්ම දෙනෙතියකින් ලැඛෙන ප්‍රතිබිම්බ සෑම විටම උඩුකුරු ඒවා
වේ.

16 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථයක ස්විච්චයක් සම්බන්ධ කරන්නේ
උදාසීන රැහැනට ය.

17 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

අධි ධාරා පරිපථ බිඳිනය හා විදුලි මීටරය පාරිභෝගිකයා
සතු උපාංග වේ.

18 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

පුල්මුඩේ ඛනිජ වැලි සඳහා ප්‍රසිද්ධියක් දරයි

19 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

වායුගෝලයේ වැඩිපුර ම ඇත්තේ ඔක්සිජන් වායුවයි

20 / 20

Category: සාමාන්‍ය විද්‍යාව

හුනුගල් පිලිස්සීමේ දී වාතයට ඔක්සිජන් වායුව එක් වේ

Your score is

The average score is 52%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: