සංස්කෘත බහුවරණ අභ්‍යාස

0 votes, 0 avg
116

සංස්කෘත

සංස්කෘත බහුවරණ

ඔබට නියමිත පෙළ පොත් ඇසුරින් හා නිර්දිශ්ඨ ග්‍රන්ථ ඇසුරින් සකස් කළ බහු වරණ ප්‍රශ්න 20 ක් මෙහි ඇතුළත් වේ. ඒවාට පිළිතුරු ලිවීම සඳහා උත්සාහ කරන්න.

1 / 20

අ කාරාන්ත නාමපද පමණක් ඇතුළත් වරණය තෝරන්න.

2 / 20

वाग्विद्या යන්නෙහි නිවැරදි විසන‍ධි පදය වන්නේ

3 / 20

बालक: යන්නෙහි බහුවචන රූපය වන්නේ,

4 / 20

හිතෝපදේශයේ පරිච්ඡේද සංඛ්‍යාව වන්නේ,

5 / 20

දීර්ඝ ස්වර පමණක් ඇතුළත් වරණය මින් කුමක් ද?

6 / 20

අන්තඃස්ථාක‍ෂර පමණක් ඇති වරණය වන්නේ,

7 / 20

पठन्ति යන පදයේ නිවැරදි තේරුම වන්නේ,

8 / 20

පඤ්චතන්ත්‍රයේ එන සිංහයා සහ ගවයා හඳුන්වන නම් වන්නේ,

 

9 / 20

''චාණක්‍ය'' පඬිවරයා විසින් රචිත ශතකකාව්‍යය මින් කුමක් ද?

10 / 20

देवलोक: යන්න අයත් සමාසය වන්නේ,

11 / 20

'හල'  ප්‍රත්‍යාහාරයෙහි අකුරු ගණන වන්නේ,

12 / 20

''බක-කර්කටකකථා''  අයත් වන්නේ පඤ්චතන්ත්‍රයේ කුමන තන්ත්‍රයට ද?

13 / 20

मुनय: යන නාමපදය අයත් විභක්තිය කුමක් ද?

14 / 20

कन्या + आभरण  යන්නෙහි සන‍ධි පදය වන්නේ,

15 / 20

कुमारस्य - देवेन  මෙම පදවල සිංහල තේරුම පිළිවෙළට අයත් වරණය කුමක් ද?

16 / 20

වර්ගාන්තාක‍ෂර සංඛ්‍යාව වන්නේ,

17 / 20

විෂ්ණුශර්මන් පඬිවරයා විසින් රචිත කෘතිය මින් කුමක් ද?

18 / 20

හිතෝපදේශයේ අතුරු කථා සංඛ්‍යාව වන්නේ,

19 / 20

'මහිලාරෝප්‍ය' නුවර රජ කළ රජතුමා මොවුන් අතුරින් කවු ද?

20 / 20

अनमत् යන පදය  අයත් ලකාරය වන්නේ.

Your score is

The average score is 41%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: