ඉතිහාසය- ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර

Grade 10 History Lesson one - 10 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පළමු පාඩම
Watch this video on YouTube.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: