ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර – පාඩම් 02

Grade 10 History Lesson two - 10 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය දෙවන පාඩම
Watch this video on YouTube.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: