පාලි – අභ්‍යාස (පිරිවෙන් 5 වසර පෙළ පොත ඇසුරිණි)

මෙම අභ්‍යාස වලට On line පිළිතුරු සැපයිය හැකිය. ඒ ඒ ප්‍රශ්න වලට ලබා දෙන පිළිතුරු වල නිවැරදි බව හා ඔබ ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය පිළිබඳව ඔබට එසැනින් දැනගත හැකිය. නිවැරදි පිළිතුරු සපයා ඔබගේ දැනුම් පරික්ෂා කරගන්න.
මෙහි දැක්වෙන පිළිතුරු වල රටාව ඔබ පිළිතුරු සපයන රටාව හා සැසඳීමේදී වෙනස් විය හැක. පිරිගණක ගත වැඩසටහනට යොමු කර ඇති පිළිතුර හා සසඳා ඔබේ පිළිතුරු වැරදියැයි දත්ත පද්ධතිය මගින් පෙන්නුම් කළ හැක. එහෙත් ඔබේ පිළිතුරත් එම පිළිතුරත් සසඳා බලා නිවැරදි කරගන්න.

0%
0 votes, 0 avg
19
Created on

Uncategorized

පාලි අභ්‍යාස

මෙහි දක්වා ඇත්තේ ඔබේ පෙළ පොත ඇසුරින් සකස් කරන ලද අභ්‍යාස කිහිපයකි. නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්නට උත්සාහ කරන්න.

1 / 12

Category: පාලි

පහත පදවල නිවරදි අක්‍ෂර වින්‍යාස සහිත පදය ලියන්න.

1.අණනො               2.   අට්ටාරස                    3.     විශේෂං                  4. මා නිවත‍්ථ                   5. අජ්ජබාසි

6.  නිබ්භත්තති     7. පුරිසධම්මසාරථී        8.   චත්තාලීසති           9.  උච්ඡාරණ                  10.සම්බතං

2 / 12

Category: පාලි

අර්ථවත් ඒකාක‍ෂර පද 20ක් ලියන්න.

3 / 12

Category: පාලි

මුගලන් ඇදුරෝ අකුරුවලට වර්ණ යැයි ව්‍යවහාර කරත්.

4 / 12

Category: පාලි

පුස්කොළ පොත්වල අකුරු රටා 03ක් දක්නට ලැබේ.

5 / 12

Category: පාලි

ඇතමෙක් බිංදුවට නිග්ගහිත යැයි කියත්.

6 / 12

Category: පාලි

පාලි භාෂාවේ ව්‍යඤ්ජනාක්‍ෂරයෝ තිස්තුනක් වෙති.

7 / 12

Category: පාලි

සාමණේර තෙමේ පෑන (අකඛරචඤචු) ගෙන පොතෙහි අකුරු ලියා ගුරුවරයාට පෙන්වීය.

8 / 12

Category: පාලි

ඉදානි පන මුද්දිතපොත්‍ථකානං සුලභතාය තාලපණ්ණෙසු ලිඛන්තා දුල්ලභා හොන්ති.

9 / 12

Category: පාලි

අක්ඛරචින්තකා (ව්‍යාකරණඥයෝ) සුග්ගහිතසුත්තා නං අත්‍ථඤ්ච පාළිඤ්ච පටිබුජ්ඣන්ති.

10 / 12

Category: පාලි

යො නිරුෝතිං න ජානාති –
ජානාති පිටකත්තයං
පදෙ පදෙ විකඞ්ඛෙය්‍ය–
වනෙ අන්‍ධගජො විය.

11 / 12

Category: පාලි

එකො මනුස්සො අක්ඛරානි දිස්වා ‘කිං භො ඉද’න්ති අක්ඛරඤ්ඤුං මනුස්සං පක්කොසාපෙත්වා දස්සෙසි

12 / 12

Category: පාලි

අකාරාදයො නිග්ගහීතන්තා එකචත්තාළීසක්ඛරා භවන්ති.

Your score is

The average score is 0%

0%

ඉවත් වන්න

1 thought on “පාලි – අභ්‍යාස (පිරිවෙන් 5 වසර පෙළ පොත ඇසුරිණි)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: