පාලි භාෂා පැවරුම්

5 වසර සිසුන් සඳහා වන පැවරුම් අභ්‍යාස 3 වන පාඩම ඇසුරු කරගනිමින් මෙම පාඩම අභ්‍යාස සම්පූර්ණ කරන්න.
පාඩම අධ්‍යයනය කරන්න.

3-පාඩම-අභ්_යාසය-1-1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: