අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් සමූහයේ ලියාපදිංචිය සඳහා

අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් වල පරිවෙනාචාර්යයවරුන් වශයෙන් සේවය කරන ඔබ මෙම සමූහයේ ලියාපදිංචි වන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි. මෙහි ලියාපදිංචි වීම තුළින් විෂය සම්පත් හුවමාරු කරගැනීම සඳහා අවකාශ සැලසෙන අතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු ගුරුවරුන්ගේ තොරතුරු එක්රැස් කරගැනීමට හා සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීමට උපකාර වේ.

ලියාපදිංචි වීම සඳහා පහත යොමුවෙන් පිවිසෙන්න

Login
කහගල චන්දාලෝක හිමි
Latest posts by කහගල චන්දාලෝක හිමි (see all)

1 thought on “අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් සමූහයේ ලියාපදිංචිය සඳහා”

  1. පිළිමතලාවේ ජිනරතන හිමි

    පිළිමතලාවේ ජිනරතන හිමි ශ්‍රි සුමනරතන මුලීක පිරිවෙන මඩකලපුව 0775123703 (වයිබර් ඉමො)0775116965 වට්ස්ඇප්

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: