ත්‍රිපිටක ධර්මය 4 වසර පැවරුම් අභ්‍යාස හුරුව

ත්_රිපිටක-ධර්මය-4-වසර-පැවරුම්-යු.මහින්ද-හිමි-

උඩුහාවර මහින්ද හිමි

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: