කෙටි පිළිතුරු ලියන්න.

මෙහි සඳහන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව ඔබට දැකගත හැකිය

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: