ත්‍රිපිටක ධර්මය 1 වසර පැවරුම්

ත්_රිපිටක-ධර්මය-1-වසර-පැවරුම්-යු.මහින්ද-හිමි

උඩුහාවර මහින්ද හිමි

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: