සංස්කෘත විෂය සම්න්ත්‍රණ සටහන්

සංස්කෘත විෂය සම්බන්ධයෙන් 2019 වර්ෂයේ කළ සම්මන්ත්‍රණය සඳහා සකස් කළ පත්‍රිකාවක් මෙහි ඇත. මේ තුළින් සංස්කෘත භාෂාවේ බොහෝ කරුණු උබට පහසුවෙන් ග්‍රහණය කරගත හැක.

Piriven-Awasana-2019

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: