දෙමළ උච්චාරණය

දෙමළ භාෂාවේ උච්චාරණ විධි මෙම පාඩම තුළින් හැදෑරිය හැක. පාඩම් ඇතුළත් PDF පිටපත පහත යොමුවෙන් ලබාගත හැක.

පාඩම්-අංක-02

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: