3 වසර පෙළ පොතට අදාළ අභ්‍යාස

සංස්කෘත 3 වසර පෙළ පොතට අදාලව සකස් කර ඇති අභ්‍යාස මේ සමග අමුණා ඇත. පහත යොමුව මගින් ගොස් ඔබට එහි PDF පිටපතක් ලබා ගත හැක

03-වසර-ගුරු-අත්පොතට-අදාළ-අභ්_යාස.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: