සන්ධි (සංස්කෘත)

සන්‍ධි.
සන්‍ධි යනු වෙන් වෙන් ව ඇති පද දෙකක් එක් පදයක් බවට පත් කර ගැනීමයි. එහෙත් වෙන් වෙන් ව ඇති සෑම පද දෙකක් ම සන්‍ධි කළ නොහැකි ය. එකී සන්‍ධි වන පද දෙකෙහි අන්‍යොන්‍ය වශයෙන් ගැළපීමක් තිබිය යුතු ය. එම අන්‍යොන්‍ය ගැළපීම නම් සන්‍ධිවන පද දෙකෙන් මුල් පදයේ අග අකුරත් අග පදයේ මුල් අකුරත් අතර ඇති ගැළපීමයි. ‘පූවාපර වණයොඃ සන්‍ධානං සන්‍ධිඃ’ (සාරස්වතය) පෙරපර වණන් නිසිවිදිනි ගළපනු සඳ නම්’ (සිදත්ස`ගරාව) යනුවෙන් දක්වා ඇත්තේ පූර්වෝක්ත කාරණය යි.

Satahan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: