2020 ක්‍රියාකාකරම් සැලැස්ම

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ඒකකයේ නියාමනයෙන් යුතුව අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන් කේන්ද්‍රකර ගනිමින් සිදු කරනු ලබන වාර්ෂික වැඩසටහන පිළිබඳ ක්‍රියාකාරකම් සැලැස්ම

ක්‍රියාකාකරම-සැලැස්ම-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: