විෂය පෝෂණ වැඩසටහන…

අම්පාර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් සිසුන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග විෂය පෝෂණ සම්මන්ත්‍රණ මලාවේ ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය දෙමල විෂය- මහඔය පුරාන විහාරස්ථානයේ දී ආරම්භ කළ අවස්ථාව

1 thought on “විෂය පෝෂණ වැඩසටහන…”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: