පරිවෙනාචාර්යවරුන් බලාත්මක කිරීමේ වැඩසටහන….

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාඛාවේ මෙහෙය වීමෙන් මා පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, අම්පාර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ දායත්වයෙන් අම්පාර, මඩකලපුව, ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් වල පරිවෙනාචාර්යවරුන් බලාත්මක කිරීමේ පුහුණු වැඩමුළුව 2018.11. 23 දින සිට 2018.11.28 දින දක්වා අම්/ ඉන්දසාර ධර්මදූත පිර‍ිවෙනේ දී පැවැත්විණි.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: